Kultúra, Tanintézmények

Hagyományok és kultúra
Népességi szerkezete révén Berettyószéplak község egységes és harmonikus módon tudja ötvözni a három együtt élő többségi nemzetiség kulturális hagyományait. A roma közösség két részre oszlik a tagjait ért befolyás függvényében. Ezekszerint Baromlak faluban a romák román ajkúak, így kulturális szokásaikat nagymértékben befolyásolja a román közösség. A községközpont roma lakossága magyar ajkú, így ez a hatás értelemszerűen a foglalkozások és hagyományok szintjén is érzékelhető. A megőrzött hagyományos foglalatosságok közül Baromlak faluban megfigyelhető kanalak és egyéb fából készült háztartási eszközök előállítása (cirok- és vesszőseprűk, dagasztóteknők stb.). A berettyószéplaki közösségben az építkezéshez használt vályogtégla előállítása mellett megemlíthetjük a muzsikus hagyomány továbbélését, hiszen néhány vitathatatlanul értékes zenész is kikerül közülük.
A község társadalmi-gazdasági élete szempontjából legjelentősebb három közösségben a kulturális hagyományok őrzése csekély mértékben nyilvánul meg. A fogyasztói civilizáció olyan egységesüléshez vezetett, mely csak kis „elhajlásokat" tesz lehetővé. Eszerint a vallási közösségek, etnikumtól függetlenül, még őrzik a templombúcsúk hagyományát. A római katolikus vallású szlovák és magyar közösségek a templombúcsúk alkalmával megszervezik a közösség búcsúit. Eszerint május első vasárnapján tartják Dólya falu búcsúját, mely ünnepet Szent Józsefnek szentelik. Jézus Szíve ünnepe alkalmából, június első vasárnapján, az egész közösség résztvesz a cservölgyi búcsún. Baromlak falu búcsúját június második vasárnapján rendezik meg, Szent Antal napja alkalmából. Az év utolsó búcúsnapját Berettyószéplakon ünneplik, Szent Anna napja alkalmából, július utolsó vasárnapján. Ezek az ünnepek a község valamennyi lakosát összehozzák, etnikai vagy vallási különbségekre való tekintet nélkül, és alkalmat nyújtanak a hazatérésre a közösségek távolba szakadt fiainak is.
Szintén hagyománynak tekinthető a berettyószéplaki vásár minden keddi napon való megrendezése, mely nagy múltra tekint vissza. Gazdasági-anyagi vonzata mellett ez a piacnap lehetőséget nyújt az ünneplésre, hiszen ürügyet szolgáltat a találkozásra nem csak a község, de a szomszédos községek valamennyi lakosának is. Ez a társadalmi, gazdasági és anyagi kommunió kulturális dimenziót is kölcsönöz minden keddi napnak, amit az anekdotaként keringő „A piacramenés szent napja" szószerkezet is tükröz.
Ami az anyagi emlékeket illeti, a község területén őrzik a II. világháborúban elesett hősök emléktábláját, a berettyószéplaki ortodox templom területén.
Az első világháború hőseinek hasonló emléktáblája 2000-ben készült el, és a Berettyószéplaki Református Templom területén található.
2004. május 15-16.-án ünnepelték Cservölgy falu első dokumentált említésének 150.-ik évfordulóját, mely alkalomból felavatták és felszentelték a falu művelődési házát. Az ünnepségen jeles vendégek vettek részt. A meghívottak között voltak őexcellenciái Jan Soth úr, Szlovákia bukaresti nagykövete és Resutik úr, Szlovákia budapesti nagykövete, a Határon Túli Szlovákok Házának képviselői, a megyei és helyi hatóságok képviselői. 2004. július 21-22.-én rendezték meg első ízben a Berettyószéplaki Községi Napokat, mely alkalomból leleplezték és felszentelték a község hőseinek emlékművét, akik a két világháborúban áldozták fel életüket. Az emlékmű ugyanakkor szimbóluma hivatott lenni a község valamennyi lakosa közötti megbékélésnek és jó együttélésüknek, ugyanis négy nyelven került fel rá a következő szöveg: „A község első és második világháborús hőseinek tiszteletére". Mivel az emlékmű helyén egykor egy zsinagóga állt, a román, magyar és szlovák mellett a szöveget héber nyelvre is lefordították, a zsidó nép szenvedései előtti tisztelgés gyanánt.

Baromlak falvat illetően érdemes megjegyezni, hogy itt, 1938-ban Rudolf Docolonansky tanító egy, a Megváltó Jézust (Iisus Redentor ) ábrázoló szobrot készített. Az ember nagyságú szobor ismereteink szerint az egyetlen ilyen típusú Európában, és kisebb léptékű hű mása a „Cukorsüveg"-en felállított azonos nevű szobornak, mely Rio de Janiero városa fölött magasodik. Községünk, hogy ez a rendkívüli történelmi és kulturális értékű darabja teljes pompájában ragyogjon, 2004 októberében megerősítették és átépítették az alapját. Ugyanakkor javításokat végeztek a baromlaki szlovák iskolán, melynek területén a szobor található. Novemberben megtartották a baromlaki szlovák közösség napját, mely alkalomból újraszentelték a szobrot.

Oktatási hálózat
Az iskolahálózat 14 oktatási egységből áll, melyek közül 8 óvoda, 5 elemi és gimnáziumi oktatási egység és egy ipari iskolacsoport.
Az iskolai egységek általában véve jó állapotban vannak, és részesülnek a programból, mely a javításokat és az oktatási folyamathoz szükséges felszereléseket biztosítja.
Idén kezdődnek meg a munkálatok a berettyószéplaki Ipari Iskolacsoport területén egy új épülettömb létrehozása céljából, melyben hat osztályterem lesz, az épület padlásterében pedig egy dokumentációs és információs központot és egy dísztermet hoznak létre.

Kultúra
A községnek 5 művelődési háza van: a széplaki, a baromlaki, a dólyai, a blágaréti és a cservölgyi. Jelenleg ajánlatokat várnak egy új művelődési ház tervezetére Baromlakán, mivel a meglévő nem elégíti ki a közösség szükségleteit.

Vallások
A községnek 12 temploma van, melyek közül 2 ortodox, Berettyószéplakon és Baromlakon, 4 római katolikus, Berettyószéplakon, Dólyán, Cservölgyön és Baromlakon, 1 görög-katolikus, 1 református, 1 baptista a községközpontban, 2 pünkösdista Berettyószéplakon és 1 keresztény adventista. A berettyószéplaki roma közösség rendelkezk egy neoprotestáns vallású imaházzal is.