Atribuţii

PRINCIPALELE ATRIBUÅ¢II ALE PRIMARULUI PE BAZA CODULUI ADMINISTRATIV
 

 

SECȚIUNEA a 2-a Rolul și atribuțiile primarului
 
ARTICOLUL 154 Rolul primarului
(1) Primarul asigură respectarea drepturilor È™i libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor ConstituÈ›iei, precum È™i punerea în aplicare a legilor, a decretelor PreÈ™edintelui României, a ordonanÈ›elor È™i hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune măsurile necesare È™i acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor È™i instrucÈ›iunilor cu caracter normativ ale miniÈ™trilor, ale celorlalÈ›i conducători ai autorităților administraÈ›iei publice centrale, ale prefectului, a dispoziÈ›iilor preÈ™edintelui consiliului judeÈ›ean, precum È™i a hotărârilor consiliului judeÈ›ean, în condiÈ›iile legii.
(2) Pentru punerea în aplicare a activităților date în competenÈ›a sa prin actele prevăzute la alin. (1), primarul are în subordine un aparat de specialitate. (3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcÈ›ionale încadrate cu funcÈ›ionari publici È™i personal contractual.
(4) Primarul conduce instituțiile publice de interes local, precum și serviciile publice de interes local.
(5) Primarul participă la È™edinÈ›ele consiliului local È™i are dreptul să îÈ™i exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum È™i de a formula amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor iniÈ›iatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul- verbal al È™edinÈ›ei. (6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraÈ›iei publice locale, reprezintă unitatea administrativ- teritorială în relaÈ›iile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române È™i străine, precum È™i în justiÈ›ie.
 
ARTICOLUL 155 Atribuțiile primarului
(1) Primarul îndeplineÈ™te următoarele categorii principale de atribuÈ›ii: a) atribuÈ›ii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiÈ›iile legii;
b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
c) atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ- teritoriale;
d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local;
e) alte atribuții stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
a) îndeplineÈ™te funcÈ›ia de ofiÈ›er de stare civilă È™i de autoritate tutelară È™i asigură funcÈ›ionarea serviciilor publice locale de profil;
b) îndeplineÈ™te atribuÈ›ii privind organizarea È™i desfășurarea alegerilor, referendumului È™i a recensământului;
c) îndeplineÈ™te alte atribuÈ›ii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuÈ›iilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială È™i de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condiÈ›iile legii;
b) participă la È™edinÈ›ele consiliului local È™i dispune măsurile necesare pentru pregătirea È™i desfășurarea în bune condiÈ›ii a acestora;
c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte È™i informări; d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială È™i de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site- ul unității administrativ- teritoriale È™i le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atribuÈ›iilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită funcția de ordonator principal de credite;
b) întocmeÈ™te proiectul bugetului unității administrativ- teritoriale È™i contul de încheiere a exerciÈ›iului bugetar È™i le supune spre aprobare consiliului local, în condiÈ›iile È™i la termenele prevăzute de lege;
c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuÈ›ia bugetară, în condiÈ›iile legii;
d) iniÈ›iază, în condiÈ›iile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi È™i emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;
e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât È™i a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuÈ›iilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
c) ia măsuri pentru organizarea executării È™i executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) È™i (7);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) și (7), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ- teritoriale;
e) numeÈ™te, sancÈ›ionează È™i dispune suspendarea, modificarea È™i încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiÈ›iile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum È™i pentru conducătorii instituÈ›iilor È™i serviciilor publice de interes local;
f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile È™i autorizaÈ›iile date în competenÈ›a sa prin lege È™i alte acte normative, ulterior verificării È™i certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității È™i de îndeplinire a cerinÈ›elor tehnice;
h) asigură realizarea lucrărilor È™i ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecÈ›iei mediului È™i gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
(6) Primarul desemnează funcÈ›ionarii publici anume împuterniciÈ›i să ducă la îndeplinire obligaÈ›iile privind comunicarea citaÈ›iilor È™i a altor acte de procedură, în condiÈ›iile Legii nr. 135/2010, cu modificările È™i completările ulterioare.
(7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ- teritoriale, precum și cu autoritățile administrației publice locale și județene.
(8) Numirea conducătorilor instituÈ›iilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor È™i criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiÈ›iile părÈ›ii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.
 
ARTICOLUL 156 AtribuÈ›iile primarului în calitate de reprezentant al statului
(1) În exercitarea atribuÈ›iilor de autoritate tutelară È™i de ofiÈ›er de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea È™i desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecÈ›ie civilă, precum È™i a altor atribuÈ›ii stabilite prin lege, primarul acÈ›ionează È™i ca reprezentant al statului în comuna, în oraÈ™ul sau în municipiul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiÈ›iile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor È™i ale celorlalte organe de specialitate ale administraÈ›iei publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
 
ARTICOLUL 157 Delegarea atribuțiilor
(1) Primarul poate delega, prin dispoziÈ›ie, atribuÈ›iile ce îi sunt conferite de lege È™i alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcÈ›ionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum È™i conducătorilor instituÈ›iilor È™i serviciilor publice de interes local, în funcÈ›ie de competenÈ›ele ce le revin în domeniile respective.
2) DispoziÈ›ia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuÈ›iile delegate È™i limitele exercitării atribuÈ›iilor delegate, sub sancÈ›iunea nulității. DispoziÈ›ia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuÈ›iile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuÈ›ii se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuÈ›iile.
(3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuÈ›ii în condiÈ›iile alin. (1) È™i (2) exercită pe perioada delegării atribuÈ›iile funcÈ›iei pe care o deÈ›ine, precum È™i atribuÈ›iile delegate; este interzisă subdelegarea atribuÈ›iilor. (4) Persoana căreia i-au fost delegate atribuÈ›ii în condiÈ›iile alin. (1) È™i (2) răspunde civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârÈ™ite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuÈ›ii.