Cultură şi învăţământ

Tradiţii şi Cultură
Prin structura sa populaÅ£ională, comuna Suplacu de Barcău reuÅŸeÅŸte să împletească în mod unitar ÅŸi armonios tradiÅ£iile culturale ale celor trei naÅ£ionalităţi conlocuitoare majoritare. Comunitatea rroma, este împarÅ£ită în două subdiviziuni, în funcÅ£ie de influenţă la care a fost supusă. Astfel, în satul Borumlaca, acestia sunt de limbă română, obiceiurile lor culturale fiind puternic influenÅ£ate de comunitatea română. În centrul de comună, comunitatea rroma este de limbă maghiară, ÅŸi implicit influenÅ£a aceasta este mai pregnantă ÅŸi la nivelul ocupaÅ£iilor ÅŸi tradiÅ£iilor. Ca îndeletniciri tradiÅ£ionale păstrate, în satul Borumlaca se poate remarca confecÅ£ionarea de linguri ÅŸi unelte casnice din lemn (mături, măturoaie, albii de framantat, etc.). În comunitatea din Suplacu de Barcău, pe langă confecÅ£ionarea chirpicilor pentru construcÅ£ii, mai poate fi semnalată ÅŸi perpetuarea tradiÅ£iei lăutăresti, între aceÅŸtia existând câÅ£iva instrumentiÅŸti de certă valoare.
La cele trei comunităţi cu pondere mai mare în viaÅ£a social-economică a comunei, păstrarea tradiÅ£iilor culturale are o manifestare redusă. InfluenÅ£ele civilizaÅ£iei de consum au dus la o uniformizare care mai admite doar mici „abateri". Astfel, comunitaÅ£ile religioase, indiferent de etnie, mai păstrează tradiÅ£iile hramurilor bisericesti. Comunităţile slovace ÅŸi maghiare de religie romano-catolică, organizează cu ocazia hramului bisericii balciuri ale comunitaÅ£ii. Astfel, în prima duminică a lunii mai are loc balciul din satul Dolea sărbatoare dedicată sfântului Iosif. Cu ocazia sărbatorii Inimii lui Iisus, în prima duminică a lunii iunie, se adună toată comunitatea la balciul din Valea Cerului. Balciul din satul Borumlaca se organizeaza în a doua duminică din luna iunie, cu ocazia zilei sfântului Anton. Ultima zi de bălci a anului se sărbătoreÅŸte la Suplacu de Barcău, de ziua Sfântei Ana, în ultima duminica a lunii iulie. Aceste sărbători aduc laolaltă toÅ£i locuitorii comunei, fară diferenÅ£e de etnie sau religie, fiind prilej de întoarcere în vatra natală, ÅŸi pentru fii comunităţilor, plecati spre alte zări.
O altă tradiÅ£ie poate fi considerată ÅŸi organizarea în fiecare zi de marÅ£i a târgului de la Suplacu de Barcău, acesta având o istorie îndelungată. Pe lângă componenÅ£a economico-materială, această zi de piaţă constituie prilej de sărbătoare, fiind pretextul întălnirii pentru toÅ£i locuitorii comunei, ÅŸi în acelaÅŸi timp, ÅŸi pentru locuitorii din comunele învecinate. Această comuniune socială, economică ÅŸi materială, dă ÅŸi o dimensiune culturală fiecărei zile de marÅ£i, ca anecdotica circulând sintagma „Sfanta zi de intrare în piaţă".
Ca vestigii materiale, pe raza comunei se păstrează o placă comemorativă cu eroii căzuÅ£i în al II - lea Război Mondial, în încinta Bisericii Ortodoxe Suplacu de Barcău.
O placă similară cu eroii din Primul Război Mondial a fost realizată în anului 2000, ÅŸi se află în incinta Bisericii Reformate Suplacu de Barcău.
În 15-16 mai 2004, a fost sărbătorită împlnirea a 150 de ani de la atestarea documentară a satului Valea Cerului, ocazie cu care a fost înaugurat ÅŸi sfinÅ£it Câminul Cultural din acest sat. Festivităţile s-au bucurat de o participare de marcă. Printre invitaÅ£ii au fost prezenÅ£i excelentele lor ambasadorul Slovaciei la Bucuresti d-l.Jan Soth, ambasadorul Slovaciei la Budapesta d-l Resutik, reprezentanÅ£ii ai Casei Slovacilor de Pretutindeni, reprezentanÅ£ii ai autorităţilor judeÅ£ene ÅŸi locale.
În anul 2004, în zilele de 21-22 iulie, au fost sărbătorite „Zilele comunei Suplacu de Barcău"-prima ediÅ£ie, cu care ocazie a fost dezvelit ÅŸi sfinÅ£it monumentul închinat eroilor comunei care ÅŸi-au jertfit viaÅ£a în cele două războaie se doreÅŸte totodată ÅŸi un simbol al reconciliereii ÅŸi bunei convieÅ£uiri a tuturor locuitorilor comunei, fiind inscripÅ£ionat cu textul: "În cinstea eroilor comunei căzuÅ£i în cele două războaie mondiale." în patru limbi. Pe lângă limbile română, maghiară ÅŸi slovacă, deoarece locaÅ£ia monumentului corespunde cu fostul amplasament al unei sinagogi, textul a fost tradus ÅŸi în această limbă, ca omagiu adus suferinÅ£elor poporului evreu.

O menÅ£iune specială se înpune pentru satul Borumlaca, în care din anul 1938 a fost realizată, de către învăţătorul Rudolf Docolonansky, o statuie reprezentând pe Iisus Redentor. Statuia are dimensiunile staturii unui om, fiind după datele noastre singura statuie de acest gen din Europa, copie fidela la o scara mai mica a statuii cu acelaÅŸi nume amplasate pe „capatana de zahăr" ce domina oraÅŸul Rio de Janeiro. Pentru punerea în valoare a acestei piese de deosebită valoare istorică ÅŸi culturală din comuna noastră, în anul 2004 luna octombrie, au fost efectuate unele lucrări de consolidare ÅŸi amenajare a amplasamentului. Totodata au fost făcute unele reparaÅ£ii la ÅŸcoala slovacă din Borumlaca, în a cărei incintă se află statuia. În luna noiembrie a fost Å£inută ziua comunităţii slovace din Borumlaca, cu care ocazie a fost resfinÅ£ită statuia.

 

ReÅ£eaua de învâţământ
ReÅ£eaua ÅŸcolară este formată dintru-un numar de 14 unitaÅ£i de învâtământ din care: 8 grădiniÅ£e, 5 unitaÅ£i de învâtământ primar ÅŸi gimnazial ÅŸi un grup ÅŸcolar industrial.
În general, unităţile ÅŸcolare se prezintă în condiÅ£ii bune, beneficiind de un program susÅ£inut de reparaÅ£ii ÅŸi dotări necesare procesului de învâtământ.
În acest an va demara construcÅ£ia unui corp de cladire nou în încinta Grupului ÅŸcolar Industrial Suplacu de Barcău, care va avea un numar de ÅŸase săli de clasă, iar la mansarda cladirii va funcÅ£iona un centru de documentare si informare ÅŸi o sală de festivitati.

 

Cultura
În cadrul comunei avem 5 câmine culturale-Suplac; Borumlaca; Dolea, Vilcelele ÅŸi Valea Cerului. În momentul de faţă se aÅŸteaptă oferte pentru proiectarea unui nou câmin cultural în satul Borumlaca, cel existent nefăcând faţă necesitaÅ£ilor comunităţii.

 

Culte
În cadrul comunei sunt 12 biserici din care: 2 ortodoxe, în Suplacu de Barcău ÅŸi Borumlaca; 4 romano-catolice în Suplacu de Barcău, Dolea, Valea Cerului ÅŸi Borumlaca, 1 greco-catolică, 1 reformată, 1 baptistă în centrul de comună, 2 penticostale, în Suplac ÅŸi Borumlaca, ÅŸi 1 cult crestin adventist. Deasemenea, în cadrul comunitaÅ£ii de rromi din Suplacu de Barcău, funcÅ£ionează o casă de rugăciuni de cult neoprotestant.